Du er her: Forside > Ordninger > Job med løntilskud
Share |

Job med løntilskud

Mennesker, der har svært ved at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, kan blive ansat med løntilskud på offentlige eller private virksomheder.

Formålet er at oplære og genoptræne de faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så en ordinær ansættelse bliver mulig.

Hvem kan blive ansat i job med løntilskud

 1. forsikrede ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge
 2. kontant- eller starthjælpsmodtagere, der ikke har problemer udover ledighed
 3. kontant- eller starthjælpsmodtagere, der har problemer udover ledighed
 4. revalidender – særlige forhold skal gøre sig gældende fx personen er ældre end den sædvanlige uddannelsesalder, har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, har forsørgerpligt over for ægtefælle/børn. Det kan fx også være personer i elev/lærlingeforløb, som kun kan yde en meget begrænset indsats pga. omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer 

Se den særlige løntilskudsordning for personer nævnt i punkt 2 og 3, der trådte i kraft 1. marts 2007, som er beskrevet nedenfor.

Ved ansættelse i private virksomheder gælder for gruppe 1, 2 og 3, at den pågældende skal have været ledig eller have modtaget kontanthjælp/ starthjælp i mindst 6 måneder.

Ved tilbud om job med løntilskud skal der tages højde for den enkeltes ønsker og behov samt arbejdsmarkedets behov – målet er at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Der skal udarbejdes en jobplan.

Ved ansættelse i job med løntilskud skal arbejdet tilrettelægges under hensyn til arbejdspladsens karakter og den enkeltes kvalifikationer.

Se også revalidering, fleksjob, isbryderordning og job med løntilskud til førtidspensionister.

Løntilskuddet
Arbejdsgiveren udbetaler løn til den ansatte og får en andel af lønnen dækket af kommunen. Der findes forskellige løntilskudssatser. Udgangspunktet for fastsættelse af løntilskuddet er, at virksomheden skal betale for den arbejdsindsats, de får. For nogle grupper gælder der specifikke satser - det gælder bl.a. ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere hos private og offentlige arbejdsgivere, hvor den samme faste sats anvendes. De andre satser kan bruges i forhold til andre målgrupper. Se aktuelle satser.

Varighed
Ansættelsen med løntilskud kan som udgangspunkt vare i op til et år. For revalidender kan der være tale om en længere periode end et år.

Der gælder endvidere særlige regler ved ansættelse i løntilskud hos private arbejdsgivere. Her er den ansatte altid berettiget til mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse. Der behøver ikke at være en aftale om varigheden – men i tilfælde af en tidsbegrænset ansættelse skal ansættelsen være på mindst 12 måneder – se link nedenfor til bekendtgørelse nr.1676 af 19. december 2006.

Hvis den ansatte opsiges inden, der er gået 12 måneder, og opsigelsen ikke er selvforskyldt, har jobcentret pligt til at skaffe den afskedigede ny beskæftigelse. Jobcentret skal først undersøge mulighederne for at skaffe den afskedigede et ordinært job, og hvis det ikke kan lade sig gøre, må jobcentret, i disse særlige situationer, give tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren kan opsige ansættelsesforholdet i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Se for uddybning bekendtgørelse af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvor regler for opsigelsesvarsel ligeledes er nævnt. Jobcentret skal have besked, når ansættelsesforholdet opsiges.

En person, der har gennemført en ansættelse med løntilskud, kan få endnu en ansættelse med løntilskud, hvis jobcentret vurderer, at dette kan bringe personen tættere på en ordinær beskæftigelse.

Regler for ansættelse i job med løntilskud
Følgende gælder som udgangspunkt for ansættelse med løntilskud hos både private og offentlige arbejdsgivere:

 • ansættelsen skal være drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte
 • ved indgåelse af ansættelsen udarbejdes der en ansættelseskontrakt/brev hvor løn- og arbejdsvilkår beskrives, samt forventet tilskudsperiode
 • personer, der ansættes i løntilskud, er omfattet af gældende overenskomster og den lovgivning der gælder for lønmodtagere – som fx ret til sygedagpenge - nogle love har undtaget gruppen
 • løn - og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende
 • den ansatte kan efter aftale med arbejdsgiveren kombinere arbejdet med deltagelse i uddannelse – og få samme løn fra arbejdsgiveren
 • der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik
 • ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Der skal altså være tale om merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse

Herudover gælder der særlige regler ved ansættelse med løntilskud hos henholdsvis private arbejdsgivere og offentlige arbejdsgiver, hvoraf nogle er opstillet nedenfor.

Særlige regler ved ansættelse hos private arbejdsgivere – bl.a.

 • ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke ske i en virksomhed, der ejes af personens ægtefælle, registrerede partner eller samlever
 • der er et loft over den samlede støtte, der kan udbetales til en arbejdsgiver ved ansættelse af personer med løntilskud samt andre tilskudsordninger

Særlige regler ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere – bl.a.

 • der er fastsat en maksimal timesats, der sætter et loft over lønnen – og der er særlige regler vedr. dækning af forskellige tillæg mm.
 • i tilfælde af, at der er en pensionsordning indbetaler arbejdsgiveren den ansattes bidrag og arbejdsgiverbidraget
 • der kan ikke udbetales løn for merarbejde, som derfor skal afspadseres
 • der kan fraviges fra reglerne om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik

Særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere

Personer fra gruppe 1, 2 eller 3 som er fyldt 55 år , og som har været ledig eller har modtaget kontanthjælp/starthjælp i mindst 12 måneder kan indgå en aftale med en privat arbejdsgiver om at blive ansat med løntilskud.

Ansættelsen kan vare op til 6 måneder

Virksomheden skal opfylde en række betingelser:

 • løn - og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende
 • ansættelsen skal være drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte
 • ansættelsen med løntilskud skal medføre merbeskæftigelse, dvs. en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgiveren
 • der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik

Personerne er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Der er her mulighed for at give et højere løntilskud end ovenfor nævnt. Personen og arbejdsgiveren aftaler, hvor lang løntilskudsperioden skal være – dog maksimalt 12 sammenhængende måneder.

Ved brug af denne ordning er der ikke krav om udarbejdelse af en jobplan, og det er ikke et krav, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 22 stk. 3)

Ordningen er et supplement til den eksisterende løntilskudsordning i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevilling af job med løntilskud
Jobcentret i personens bopælskommune bevilliger job med løntilskud.

Mulighed for at klage.

Det er muligt at klage over Jobcentrets afgørelser.  Hvis du ønsker at klage skal du følge den klagevejledning, du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over. Der kan normalt klages over Jobcentrets afgørelse inden fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.
Du kan klage ved at sende et brev, en mail  til Beskæftigelsesankenævnet via kommunens jobcenter. Jobcenteret skal  have mulighed for at give dig medhold, inden klagen sendes videre til Beskæftigesesankenævnet.Det regionale Beskæftigelsesankenævn behandæer klager over afgørelser på hele det beskæftigelsesmæssige område

 Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. af en klage. Der stilles heller ingen krav om, at en klage skal begrundes. En klage må dog meget gerne indeholde:
• Dit navn,
• Adresse, tlf. nr. og mailadresse 
• Dit CPR nr. 
• Navnet på den myndighed, du vil klage over
• Gerne sagsnummeret på den sag, der nu er afgjort, og som du vil klage over
for klage


Link til lovgivning
LBK nr. 938 af 25. september 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bek. nr. 1676 af 19. dec. 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats